Start > Om oss > Internationellt

Internationellt

Globalt

Varje år genomförs en internationell epilepsidag. Läs mer om Världsepilepsidagen.

Epilepsiförbundet är medlem i IBE (International Bureau for Epilepsy) som är en global paraplyorganisation för 136 epilepsiorganisationer i 103 länder (2015). IBE fokuserar i huvudsak på den icke-medicinska delen av epilepsi och verkar för att öka kunskapen och stödja organisationsuppbyggnad världen över. IBE ger ut en International Epilepsy News fyra gånger årligen och har en egen hemsida; www.ibe-epilepsy.org

IBE samverkar med professionens international ILAE (International League Against Epilepsy) som har en mer forskningsinriktad målsättning. De båda internationalerna samarbetar nära kring flera projekt. Den mest kända är The Global Campaign Against Epilepsy, som är en världsomspännande kampanj för att uppmärksamma epilepsi och som genomförs i samarbete med WHO (Världshälsoorganisationen). Internationella epilepsikongresser där de senaste forskningsrönen presenteras är andra samverkansprojekt. Vill du veta mer om internationella kongresser kan du besöka www.epilepsycongress.org

Europeiskt

Förbundet har nära kontakter med den europeiska delen av IBE som bl a anordnar europeiska epilepsikonferenser vartannat år. Även inom Europa samarbetar IBE med professionen i forskningsprojekt.

Historiskt ögonblick i EU-parlamentet
– epilepsideklaration antagen

Den 15 september 2011 antogs den skriftliga förklaringen om epilepsi (The Written Declaration on Epilepsy) av 459 ledamöter i EU-parlamentet, Strasbourg. Dokumentet kräver en rad åtgärder för att förbättra livssituationen för de 6 miljoner människor i Europa som lever med epilepsi.

Gay Mitchell, Nirj Deva, Marian Harkin, Peter Skinner, Angelika Werthmann
0022/2011

Skriftlig förklaring om epilepsi

Europaparlamentet avger denna förklaring
– med beaktande av artikel 123 i arbetsordningen och av följande skäl:

A. Epilepsi är den vanligaste allvarliga störningen av hjärnans funktion.
B. Sex miljoner människor i Europa har epilepsi och 300 000 nya fall diagnostiseras varje år.
C. Upp till 70 procent av alla med epilepsi kan bli anfallsfria med rätt behandling. Trots detta får 40 procent av personerna med epilepsi i Europa inte någon sådan behandling.
D. 40 procent av alla barn med epilepsi har problem i skolan
E. Arbetslösheten bland personer med epilepsi är hög i Europa
F. Personer med epilepsi utsätts för stigmatisering och fördomar
G. Epilepsi skadar hälsan men påverkar också alla andra aspekter av livet och kan medföra fysiska, psykiska och sociala svårigheter för individer och familjer.

1. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och rådet att
– främja forskning och innovation inom områdena förebyggande, tidig diagnos och behandling av epilepsi,
– ge epilepsi prioritet som en allvarlig sjukdom som utgör en stor belastning i hela Europa,
– ta initiativ för att uppmuntra medlemsstaterna att se till att personer med epilepsi får en likvärdig livskvalitet inom områdena utbildning, sysselsättning, transport samt hälso- och sjukvård, t.ex. genom att främja utbyte av bästa praxis,
– uppmuntra till effektiva hälsokonsekvensbedömningar i alla viktiga politiska frågor inom EU och nationellt.

2. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att införa lämplig lagstiftning som skyddar rättigheterna för alla personer med epilepsi.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna förklaring tillsammans med namnen på undertecknarna till kommissionen och medlemsstaternas parlament.

Nordiskt

Epilepsiförbundet samarbetar med systerorganisationerna i Norden i huvudsak genom årliga arbetsmöten. Det nordiska arbetet syftar i första hand till erfarenhetsutbyte och intressepolitiskt arbete kring gemensamma frågor. Värdskapet för de årliga sammankomsterna cirkulerar. ​