Organisation

Svenska Epilepsiförbundet är en intresseorganisation för personer med epilepsi och deras anhöriga. Förbundet bildades 1954 och har omkring 4000 medlemmar fördelade på ett 20-tal föreningar i landet. .


Epilepsiförbundet arbetar bland annat med:

 • iStock_000008506606XSmall-3.jpgatt informera allmänhet och myndigheter om epilepsi och om de problem och behov som är förenade med epilepsi
 • att främja en förbättrad vård och behandling samt effektiv rehabilitering för personer med epilepsi
 • att motverka fördomar om epilepsi
 • att påverka samhällsplaneringen så att den bättre tillgodoser epilepsihandikappades sociala situation bl a beträffande arbete, utbildning och boende
 • att verka för vetenskaplig forskning och utveckling inom epilepsiområdet
 • att verka för bildande av läns/region- och lokalföreningar för personer med epilepsi och andra som vill verka för ett främjande av epilepsivården
 • att genom förenings- och studieverksamhet m m medverka till att bryta den isolering som epilepsi kan leda till
 • att samarbeta med andra organisationer för funktionshindrade såväl inom som utom landet
 • att verka för de av kongressen fastställda handikappolitiska målen.

Lite mer om förbundet

Epilepsiförbundet ingår i Funktionsrätt Sverige samt i International Bureau for Epilepsy (IBE) och är medlem i ABF, KFO och Handikapphistoriska föreningen. Förbundet är en opolitiskt bunden och ideell organisation. Förbundets styrelse och övriga förtroendeuppdrag väljs på förbundets kongress vart tredje år. Ett kansli är beläget i Sundbyberg, Stockholm med två anställda. Förbundet ger ut en medlemstidning, Svenska Epilepsia, fyra gånger om året. Förbundets främsta inkomstkälla utgörs av ett statligt organisationsstöd och medlemsavgifter.

Vem som helst kan bli medlem i förbundet och medlemskåren utgörs av flera kategorier; personer som själva har epilepsi, deras anhöriga och personer som på annat sätt kommer i kontakt med epilepsi genom skolan, arbetet eller sjukvården. Vi behöver dig som medlem för att blir starkare i arbetet och få större tyngd bakom våra strävanden att öka kunskapen om epilepsi i samhället och främja en bättre epilepsirehabilitering.


Några goda skäl att bli medlem:

 • du får tidningen Svenska Epilepsia fyra gånger varje år
 • du får tillgång till aktuell epilepsiinformation
 • du visar solidaritet även om du själv mår bra med din epilepsi
 • du stödjer mer resurser till förbättrad epilepsivård
 • du stödjer ökat antal specialister
 • du medverkar till ökat stöd åt ungdomar
 • du stödjer barn och föräldrar
 • du inbjuds till olika förenings- och förbundsarrangemang
 • du träffar andra som vet hur det känns att leva med epilepsi
iStock_000008107606Medium.jpg

Kontakta oss gärna!

Svenska Epilepsiförbundet
Box 1386
172 27 Sundbyberg
Besöksadress: Landsvägen 50 A, 4 tr (följ skylt Funktionsrätt Sverige, vg ring innan om du önskar besöka oss)
Telefon 08 - 669 41 06
E-post: info@epilepsi.se