Aktuellt

Här finner du aktuella ärenden, inbjudningar och nyheter, eller information om kommande aktiviteter

Uttalande från förbundets kongress

Epilepsi är en relativt vanlig neurologisk diagnos - 81 000 svenskar har enligt socialstyrelsen denna diagnos, varav 12 000 är barn och ungdomar! Man beräknar också att årligen insjuknar cirka 5 500 personer, men det kan antas att mörkertalet är stort då epilepsi även kan vara samsjuklighet med annan medicinsk bakgrund.

Svenska Epilepsiförbundet verkar för att en bättre livskvalité skall tillskapas för personer med epilepsi inom livets och samhällets alla områden -  med en adekvat vård och gott psykosocialt omhändertagande kan konsekvenserna av att ha epilepsi lindras betydligt.

Nationella  riktlinjer har nu utfärdats av socialstyrelsen och under de närmast kommande åren är det nu en prioriterad uppgift för förbundet att tillse att riktlinjerna får ett genomslag i svensk sjukvård. Särskilt viktiga områden är att säkerställa att en jämlik epilepsivård och rehabilitering erbjuds i hela landet samt att professionen tar tag i arbetet med epilepsiregistreringar.

Det är också en viktig uppgift för förbundet att uppmärksamma den stora gruppen av anhöriga till personer med epilepsi - föräldrar, barn,  syskon m fl - och skapa  utvecklande aktiviteter och utbildning i den problematik som det kan vara att leva med en epilepsidiagnos i familjen.

Svenska Epilepsiförbundets kongress 18-20 oktober 2019


5600_Epilepsipodden_Flyer_A521.jpg


Grönt ljus för cannabis-läkemedel även i Europa

Den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA har godkänt ett cannabisbaserat läkemedel; Epidyolex med den aktiva substansen cannabidiol, CBD. Nyligen har också den europeiska läkemedelsmyndighetens (EMA) medicinska expertkommitté CHMP rekommenderat att Epidyolex godkänns även i EU.

   Epidyolex är avsett som tilläggsbehandling för att minska antalet anfall vid två ovanliga former av epilepsi; Dravets syndrom och Lennox-Gastauts syndrom som ofta debuterar i barndomen. EU:s expertkommitté rekommenderar att läkemedlet  godkänns som tilläggsbehandling med klobazam hos patienter från två års ålder. För att rekommendationen ska vinna kraft måste den först antas av EU-kommissionen.

 

Lennox-Gastauts syndrom och Dravets syndrom

Båda tillstånden är ovanliga och börjar i barndomen. Lennox-Gaustats syndrom karaktäriseras av en stor mängd kramper av olika slag. Sjukdomen debuterar vanligen mellan tre och fem års ålder. I stort sett alla barn med Lennox-Gastauts syndrom utvecklar inlärningsproblem och intellektuella handikapp och för många påverkas också de motoriska färdigheterna negativt.

   Dravets syndrom är en ovanlig genetisk sjukdom som debuterar under det första levnadsåret med frekventa feberrelaterade kramper, varefter andra typer av kramper och ofrivilliga muskelspasmer uppkommer. Barn med Dravets syndrom har oftast försämrad språklig och motorisk utveckling.

Källa: FDA


Ny podd om epilepsi
Om du klickar på den gula bilden på första sidan kan du lyssna på ett intressant och informativt samtal om epilepsi. Det är Socialstyrelsen som står bakom initiativet med anledning av de nationella riktlinjerna för epilepsivården.

Idag lever runt 81 000 personer med epilepsidiagnos i Sverige. Cirka 69 000 är vuxna och 12 000 barn och ungdomar. För första gången lyfts nu vården för dessa patienter i Socialstyrelsens nya nationella riktlinjer. Lyssna på Fredrika Rosenquist som berättar om sina egna erfarenheter av sjukdomen, Ulla Lindbom, neurolog på Karolinska universitetssjukhuset och Anna Lord, projektledare för nationella riktlinjer på Socialstyrelsen. Samtalet leds av Ola Billger, kommunikationschef på Socialstyrelsen (190322).


Nationella riktlinjer för epilepsi klara på

VÄRLDSEPILEPSIDAGEN
På världsepilepsidagen finns 50 miljoner skäl att tala om epilepsi. Epilepsi har inga gränser och finns i alla länder, alla åldrar, alla kulturer och samhällsskikt. Den internationella epilepsirörelsen uppmärksammar idag behovet av ökad kunskap, mer resurser till forskning och bättre livskvalitet för de 50 miljoner människor i världen som lever med epilepsi.

- Idag på Världsepilepsidagen presenterar Socialstyrelsen slutversionen av nationella riktlinjer för vård av epilepsi. Det är århundradets viktigaste dokument för oss som har epilepsi, säger Anna Eksell, ordförande i Svenska Epilepsiförbundet. Det befäster nödvändigheten av tidig diagnos och återkommande uppföljning för en fullgod vård.


Epilepsi är en relativt vanlig sjukdom och störst risk att få epilepsi har småbarn och äldre. Det finns

81 000 personer med epilepsidiagnos i Sverige. Omkring 69 000 är vuxna och 12 000 är barn i åldern 0-17 år. Omkring 5 500  personer insjuknar årligen. Med adekvat vård och ett gott psykosocialt omhändertagande kan konsekvenserna av epilepsi lindras. Epilepsibehandling fordrar dock specialister i neurologi och dessa är för få i Sverige, som har hälften så många neurologer per miljon invånare som andra jämförbara länder i Europa. Tillgången till neurologer har också en ojämn geografisk fördelning, vilket försvårar för personer med epilepsi att få återbesök utan långa väntetider. De nationella riktlinjerna visar på nyttan och riskerna med olika åtgärder och utgör ett stöd för vården att prioritera rätt åtgärder till de med störst behov.

- Förbundets uppgift blir att bevaka så att alla de många bra delarna i riktlinjerna förverkligas i behandlingen av epilepsi, så att vi får en god, rättvis och jämlik vård i hela landet. Det tjänar både individen och samhället på. Vi behöver dock fortfarande understryka behovet av allomfattande rehabilitering som idag helt saknas i Sverige, men som andra länder har kommit längre med, säger Anna Eksell.

- Vi uppmärksammar med tillfredsställelse att med Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för Vård vid epilepsi skapas förutsättningar för en hållbar vårdkedja med tidig diagnostik, korrekt behandling samt ordnad uppföljning i form av teamomhändertagande. Där förutom bästa möjliga insatser mot anfallstillståndet även samsjuklighet i form av psykosocial ohälsa och kognitiva svårigheter uppmärksammas och behandlas. Vid behandlingssvikt ges här tydliga rekommendationerna om avancerad utredning och behandling. Vi vill också lyfta fram i riktlinjerna åtgärden Sammanhållen Multiprofessionell Rehabilitering som ger goda förutsättningar för individuellt anpassade åtgärder och därmed förbättrad livskvalitet hos personer med svår epilepsi. Det blir "en vårdkedja  med kvalitet, tillgänglighet och kontinuitet" för denna utsatta patientgrupp och deras anhöriga, säger Sven Pålhagen, docent i neurologi och mångårig styrelseledamot i Svenska Epilepsiförbundet. 

 

Ett epileptiskt anfall uppkommer genom ett plötsligt utbrott av okontrollerad aktivitet i hjärnbarkens nervceller. Anfallets utseende kan variera, men de flesta förknippar epilepsi med det dramatiska anfallet då personen faller omkull i kramper. Det är viktigt att veta vad man ska göra och undvika att göra om man blir vittne till ett epileptiskt anfall. De flesta anfallen går dock över av sig själva.

VÄRLDSEPILEPSIDAGEN äger rum den andra måndagen i februari varje år och är ett gemensamt initiativ mellan IBE (International Bureau for Epilepsy) och ILAE (International League Against Epilepsy) och respektive representation i 138 länder. Med både epilepsiförbund och profession i nära samverkan, jämte samarbete med WHO är International Epilepsy Day den mest prestigefulla epilepsiaktiviteten i världen.


”Vi kan aldrig acceptera LSS-utredningens förslag”

LSS-utredningen har lämnat sitt betänkande. Precis som vi befarat innehåller förslaget förändringar, som innebär en grav nedmontering av LSS intentioner. ”Det handlar om förändringar vi aldrig kan acceptera, om ett kliv tillbaka till en tid då personer med stora funktionsnedsättningar saknade rätt att bestämma över sina egna liv”, säger Mikael Klein, intressepolitisk chef på Funktionsrätt Sverige i ett pressmeddelande. ”Vi står fast vid att förslaget hör hemma i papperskorgen.”

Som en av två experter från funktionsrättsrörelsen lämnade Funktionsrätt Sverige redan i november ett särskilt yttrande där vi säger att utredningens betänkande innebär så stora försämringar att det måste förkastas i sin helhet. En stor bredd av organisationer inom rörelsen står bakom yttrandet.

Förslagen innebär stora försämringar, främst inom insatsen personlig assistans; Antalet timmar som en person kan få assistansersättning decimeras genom en schablon på 15 timmar i veckan, barn under 16 år kommer inte längre att ha rätt till personlig assistans som ersätts med en annan oprövad stödinsats och många personer med behov som inte är praktiska kommer att förlora sin personliga assistans. Sammantaget blir konsekvenserna att personer riskerar att tvingas flytta från sina hem, barn från sina familjer och att många personer med stora intellektuella funktionsnedsättningar förlorar möjligheten att leva som andra.

”Det centrala i vår kritik är att förslagen slår mot LSS grundläggande principer om självbestämmande, goda levnadsvillkor och att kunna leva som andra. Därmed strider förslagen mot mänskliga rättigheter och mot FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning”, fortsätter Mikael Klein. ”Den alarmerande utveckling vi sett under senare år – där mänskliga rättigheter och individers självbestämmande får stå tillbaka för kostnadskalkyler och kollektiva lösningar – kommer med utredningens förslag snarare förstärkas än bromsas.”

Det är nästan på dagen tio år sedan FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning började gälla i Sverige. Det innebär att den svenska staten har ett folkrättsligt åtagande att säkerställa dess rättigheter. Med det följer en rad skyldigheter, bland annat att inte begränsa eller försvaga redan givna rättigheter, som insatser enligt LSS.

- Den aktuella tillämpningen av LSS har inneburit att lagens tio insatser urholkats. Och LSS-utredningens fokus har inte legat på att återställa lagens intentioner utan på kostnadsbesparingar. Dagens rättstillämpning följer inte lagens ursprungliga intentioner och ansvaret vilar nu tungt på en tillträdande regering att börja återställa LSS så att människor får det stöd de har rätt till, avslutar Mikael Klein.”

Funktionsraett-Sverige-webb-e1508156421285(1).jpg

10 januari 2019


PRESSMEDDELANDE 6 december 2018

Ny undersökning visar på stora brister i epilepsivården

Personer med epilepsi får inte den vård de behöver och bristande anfallskontroll och biverkningar av medicineringen är ett stort problem. Det medför stora begränsningar för de drabbade att klara av vardagliga sysslor, arbete och studier. Det visar en undersökning bland mer än 1 300 personer med epilepsi som Svenska Epilepsiförbundet låtit genomföra.

 

– Undersökningen ger en bred bild av hur det är att leva med epilepsi. Den visar tydligt att det finns mycket för vården att ta itu med för att personer med epilepsi ska må bättre, säger Margaretha Andersson, förbundsordförande i Svenska Epilepsiförbundet.

 

Den stora undersökning som Svenska Epilepsiförbundet låtit genomföra är unik så till vida att flera av de frågor som ställts rör områden som endast i mycket liten omfattning studerats tidigare. Undersökningen visar mycket tydligt att bristande anfallskontroll är ett stort problem bland personer med epilepsi. Nästan 40 procent har bristande anfallskontroll.

 

Även när det gäller biverkningar av medicineringen är bilden långt ifrån tillfredsställande. Drygt en av fyra beskriver sina biverkningar som mycket eller ganska mycket besvärande. Bristande anfallskontroll och problem med biverkningar är visserligen ofta en del av processen att hitta en fungerande behandling, men det är extra allvarligt när problemen kvarstår även för personer som stått på en oförändrad behandling under en längre tid. Det är särskilt bekymrande att bland dem som stått på oförändrad behandling i mellan 1–3 år är det nästan 30 procent som har besvärande biverkningar.

 

De problem som framkommer i undersökningen visar sig också i frågor om hur sjukdomen påverkar livet. Det visar sig att drygt 40 procent i stor eller mycket stor utsträckning möter hinder i vardagslivet och nästan 60 procent har hindrats när det gäller att skaffa sig den utbildning de önskat eller att arbeta med det de vill.

 

Under 2019 väntas Socialstyrelsens nya nationella riktlinjer för vård vid epilepsi börja gälla. Socialstyrelsens förslag till riktlinjer för epilepsi är nu föremål för remissbehandling och kommer att träda i kraft under 2019. Epilepsiförbundets undersökning visar mycket tydligt på de utmaningar som finns.

 

  Epilepsi är en svår sjukdom som påverkar livet på många olika sätt. Nu gäller det att alla ansvariga politiker och beslutsfattare inom sjukvården beslutar sig för att förverkliga de nationella riktlinjerna för vård vid epilepsi. Socialstyrelsens riktlinjer måste implementeras och planeringen för det måste startas redan nu, säger Margaretha Andersson.

 

Kontakt: Margaretha Andersson, förbundsordförande, Svenska Epilepsiförbundet, tel: 073-697 97 54.

Susanne Lund, förbundssekreterare, Svenska Epilepsiförbundet, tel: 070-7181016

Om undersökningen

Undersökningen bygger på en enkät genomförd av Svenska Epilepsiförbundet under våren 2018. Målgruppen utgjordes av förbundets medlemmar och 1 333 personer har besvarat enkäten.

 


Bästa boken om epilepsi - EPILEPSIBOKEN!

Närmare en procent av befolkningen har epilepsi, men långt fler berörs indirekt om en närstående får epileptiska anfall. Epilepsi är en komplex sjukdom som fordrar specialistkunskap för adekvat behandling.

Omslag_HOeG.jpg EPILEPSIBOKEN, ger grundläggande information om epilepsi, dess orsaker, yttringar och behandlingsmöjligheter
samt lyfter fram aspekter som människor med epilepsi och
deras familjer möter. Med såväl medicinska fakta och personliga berättelser illustreras konsekvenserna av epilepsi i vardagslivet.

EPILEPSIBOKEN vänder sig i första hand till personer med epilepsi och anhöriga som söker djupare kunskap. Saklig kunskap är också viktig för personer som i sin yrkesutövning kommer i kontakt med epilepsi; t ex arbetskamrater eller personal inom socialtjänst, skola och sjukvård.

EPILEPSIBOKEN har skrivits av expertis inom epileptologi; såväl inom barn- och vuxenneurologi som neurofysiologi. Boken passar utmärkt i utbildningssammanhang.

BESTÄLL EPILEPSIBOKEN genom att klicka här!

eller mejla: irmeli.patricius@epilepsi.se

Ange fullständigt namn, adress, antal böcker, samt i vilken epilepsiförening du är medlem.

Om detta inte anges beräknas fullpris. Pris: 210 kr + porto/expavgift (250 kr)
Pris för medlem i Svenska Epilepsiförbundet 160 kr + porto/exp. (1 bok per medlem) 210 kr  Faktura/inbetalningsavi bifogas boken. Vid beställning över 20 ex erhålls 10% rabatt.
Välkommen med din beställning. Frågor? 08-6694106.


Det går att träna sig till bättre fokus och mindre stress!

9789172322646.jpgDet hävdar Mattias Ribbing som har tre SM-guld i minne och älskar att lära sig nytt. Men det är mest för hälsans skull som författaren Mattias Ribbing uppmuntrar andra att träna hjärnan.

— Minnet är egentligen bara ett resultat av att hjärnan har arbetat. Hur vi låter den arbeta är det som är mest intressant. Jag har tränat mig till bättre fokus, mindre stress och kan slappna av mer, eftersom jag litar på min hjärna och vet att jag alltid hittar tillbaka till det jag behöver minnas.

Det började med att han som vetgirig lärare testade några minnesövningar för att snabbare kunna ta in ny kunskap och fakta. Han blev alltmer intresserad av hjärnans förmåga och i snart tio år har han arbetat heltid med att sprida sina metoder till andra. I dag är han både föreläsare och författare och liknar sina metoder vid barns sätt att fantisera, associera och se saker i bilder.

MATTIAS RIBBINGS BÄSTA HJÄRNÖVNINGAR

O Glöm aldrig ett namn När du träffar en ny person, tänk då på något konkret som du förknippar namnet med. Marie kan exempelvis bli ”mariekex”. Föreställ dig att ett stort mariekex sitter fast någonstans på personen. Nu har namnet omvandlats till en bild, vilket hjärnan har lättare att komma ihåg.

O Hjälp hjärnan fokusera Skriv din viktigaste arbetsuppgift på en post it-lapp. Fäst lappen på datorskärmen eller där den syns bäst. Nu har hjärnan en konkret anvisning om vad den ska fokusera på och jobbar snabbare. Du har även lättare att hitta tillbaka till uppgiften om du blir avbruten.

O Förvandla text till film Spela upp nyheter eller fakta du läser som en film i huvudet. Välj konkreta bilder. Handlar nyheten om stora barngrupper kan du måla upp en bild av de olika barnen, hur många vuxna som finns i rummet och vad de gör. Genom att titta tillbaka på filmen kommer du snabbare minnas det viktiga.

O Låt hjärnan ha tråkigt Hitta en stund varje dag när du inte tar in några nya intryck. Precis som resten av kroppen behöver hjärnan vila och det är när vi sover som den knyter ihop ny kunskap. Ungefär som med fysisk träning: det är inte på gymmet som musklerna byggs upp utan efter träningspasset när de återhämtar sig.

— Alla tänker vi omedvetet i bilder. Det vi kan träna oss på är att medvetet spara ännu mer information i bildformat, vilket hjärnan har lättare att hantera. Att visualisera saker inom oss hjälper oss att förstå saker bättre — minnet får vi på köpet. Text: Johanna Haugness

Texten tidigare publicerad  i Landstinget Sörmlands tidning Min Hälsa nr 1- 2018


iStock_000000224841Small.jpgDepression och epilepsi

Aktuell forskning om epilepsi visar att tusentals människor som också är deprimerade kan få bättre behandling.

Trots att depression kan ge stort lidande och ökad risk för självmord, får patienter som samtidigt har epilepsi inte alltid behandling mot problemen. Skälet är att läkarna trott att antidepressiv medicin skulle ge fler epilepsianfall. Men nu har forskningsläget klarnat, i alla fall till viss del, enligt överläkare Torbjörn Tomson vid Karolinska universitetssjukhuset.
   I en granskning från Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU, finns ett begränsat vetenskapligt stöd för att antidepressiv behandling inte utgör någon större risk för att epilepsisjukdomen skulle förvärras.
   – Det som har varit vår utgångspunkt är att det funnits en utbredd oro att använda läkemedel mot depression för att man har befarat att det skulle försämra patientens epilepsi, det vill säga ge mer anfall, säger han.

Hur mår de här patienterna när de inte får behandling mot till exempel depression?
   – Det är ju så att hos patienter med både epilepsi och depression så spelar depressionen större roll för livskvaliteten, säger Torbjörn Tomson.

Förutom frågan om läkemedel har SBU också konstaterat att fler skulle kunna få hjälp genom operation och att det saknas neurologer, vilket leder till ojämlik vård. Och när det gäller människor med både depression och epilepsi så visar genomgången att riskerna med antidepressiv behandling är mindre än man trott, enligt Torbjörn Tomson.
   – Det vetenskapliga underlaget är begränsat och man skulle önskat mer forskning. Men det underlag vi har talar inte för att det är någon tydligt ökad risk för sämre anfallskontroll om man förskriver den moderna formen av antidepressiva läkemedel, det vi kallar för SSRI-preparat.
   Och det kan få allvarliga följder om man inte får tillräckligt bra behandling mot depression, säger Torbjörn Tomson.
   – Depression är en mycket allvarlig sjukdom och kan i vissa fall leda till självmord. Det finns svenska data som talar för att risken för självmord hos personer med epilepsi är kanske tre fyra gånger så hög som hos befolkningen i övrigt.

Bör man behandla de här patienterna annorlunda än i dag?
   – Ja, jag tror att man ska behandla dem annorlunda. Med utgångspunkt från den kliniska erfarenheten tror jag att man ska behandla en depression på samma sätt oavsett om patienten har epilepsi eller inte. Och så är det inte i dag, det är mitt intryck, säger överläkare Torbjörn Tomson.
Anna Larsson
anna.larsson@sr.se20180321_133454.jpgNationella riktlinjer -

århundradets viktigaste dokument för epilepsivården

Operation kan bota fler personer med epilepsi

Personer med epilepsi borde få rätt diagnos, behandling och uppföljning tidigare. Minst dubbelt så många som i dag borde också få möjlighet till en operation för att helt undvika epileptiska anfall. Det framgår av Socialstyrelsens första nationella riktlinjer för epilepsi.

Epilepsi är en av de vanligaste kroniska neurologiska sjukdomarna i Sverige. Socialstyrelsens patientregister visar att omkring 81 000 patienter lever med diagnosen idag, cirka 69 000 vuxna och 12 000 barn.

– Epilepsi drabbar många, men kunskapen om sjukdomen i vården och samhället är otillräcklig. Det gör vården bristfällig och ojämlik. Effektiva metoder för att diagnostisera och behandla epilepsi kommer för få till del. Det kan delvis förklaras av att epilepsi är mycket komplext och egentligen ett symtom som kan ha många olika orsaker, säger projektledaren Anna Lord.

Därför har Socialstyrelsen tagit fram nationella riktlinjer, med totalt 44 rekommendationer för de områden med störst praxisskillnader och förbättringsbehov. För att fler ska få diagnos tidigare bör hälso- och sjukvården bland annat erbjuda personer med misstänkt epilepsi en neurologisk bedömning av en läkare med aktuell kunskap om epilepsi inom fyra veckor. Barn under två år bör bedömas inom två veckor.

– Tidig diagnos och återkommande uppföljning är en förutsättning för optimal behandling. Uppföljning och bedömning hos epilepsisjuksköterskor bör också erbjudas, säger Anna Lord.

Dubbelt så många kan hjälpas av operation

De flesta får i första hand läkemedel för att minska risken för anfall. En tredjedel av patienterna blir dock inte hjälpta av det. Socialstyrelsen rekommenderar att dessa personer erbjuds en avancerad utredning, för att ta ställning till om anfallen utlöses i en del av hjärnan som kan opereras. Omkring hälften av de som genomgår ingreppet kan bli anfallsfria. Trots att operationen har bättre effekt ju tidigare den görs, var väntetiden från diagnos till operation i snitt 16 år för vuxna och 4,4 år för barn 2015.

– Många går alldeles för lång tid och testar olika antiepileptiska läkemedel utan effekt, innan de utreds för operation. Det vill vi ändra på med riktlinjerna. Minst dubbelt så många som idag borde få möjlighet att genomgå en operation, säger Anna Lord.

De nationella riktlinjerna vänder sig i första hand till beslutsfattare inom hälso- och sjukvården och har tagits fram i dialog med vården, specialistföreningar och patientorganisationer. De publiceras nu i en remissversion som är öppen för synpunkter fram till och med den 31 maj. En slutversion planeras vara klar våren 2019.


Uppskattad broschyr!

Epilepsibroschyr-omslag-2.jpg

Broschyren, "Korta fakta om epilepsi" kan beställas från förbundskansliet. Broschyren har skrivits av författarna till EPILEPSIBOKEN: Lars Forsgren, Kristina Malmgren, Ingrid Olsson, Ingmar Rosén, Torbjörn Tomson och Per Åmark. Illustrationer och layout:´Lars Agelii.

Broschyren vänder sig i första hand till personer som haft ett epileptiskt anfall eller fått diganosen epilepsi, men även anhöriga och andra som kommer i kontakt med epilepsi.


Nyhet från Läkemedelsverket

Fel på spruta till epilepsiläkemedel Buccolam för barn - risk att inhalera/svälja ändhatten på sprutan

18 januari 2018

Epilepsiläkemedlet Buccolam ges med hjälp av en förfylld plastspruta direkt i barnets mun för att häva ett krampanfall. Ett produktionsfel medför att en genomskinlig del av ändhatten på sprutan riskerar att sitta kvar, vilket kan leda till att ändhatten vid administrering av läkemedlet hamnar i barnets mun. I ett fåtal fall har detta resulterat i att ändhatten oavsiktligt andats in eller svalts. Därför ska föräldrar och vårdgivare noga inspektera sprutan innan läkemedlet ges.

https://lakemedelsverket.se/Alla-nyheter/NYHETER---2018/Fel-pa-spruta-till-epilepsilakemedel-Buccolam-for-barn---risk-att-inhalerasvalja-andhatten-pa-sprutan/ 

Kontakt: Veronica Arthursson, Effekt och Säkerhet 1


Omslag_HOeG-4.jpg

EPILEPSIBOKEN som gåva!

Varför inte ge bort EPILEPSIBOKEN som en gåva? Kanske till politiker och tjänstemän inom kommun och landsting, tillsammans med några trevliga rader. Bra att göra sig och epilepsifrågorna uppmärksammade på ett trevligt sätt tillsammans med en nyttig present.

Ring 08-669 41 06 eller mejla: irmeli.patricius@epilepsi.se


Äntligen höjs lönebidraget till en värdig nivå

Regeringen har givit besked om nya efterlängtade förstärkningar inom arbetsmarknadsområdet.

- Efter många års envist arbete från Funktionsrätt Sveriges sida lyssnar regeringen äntligen och höjer lönebidraget till personer med funktionsnedsättning till en värdig nivå, säger Lars Ohly, ordförande i Funktionsrätt Sverige.

Alla har rätt att arbeta till 100 procent av sin förmåga, det är alla människors funktionsrätt. Personer med funktionsnedsättning är ibland beroende av lönebidrag för sin anställning, ett bidrag som länge legat på en alltför låg nivå. När regeringen nu i sin budgetproposition meddelar att dagens tak på 17 100 kronor per månad redan från i höst höjs för att 2020 uppgå till 20 000 kronor är det en mycket välkommen höjning.Funktionsrätt Sverige välkomnar också den ökade satsningen på Samhalls verk-samhet, som innebär att antalet anställ-da med funktionsnedsättning ökar väsentligt inom de närmaste åren.

- Samhall har en viktig roll i att anställa personer med funktionsnedsättning som inte får arbete på annat sätt eller genom andra insatser, säger Lars Ohly.

Att systemet med många och komplexa anställningsstöd reformeras till ett nytt, enhetligt stöd – introduktionsjobb - är också det en nödvändig förändring. Enklare system skapar ökade förutsättningar hos både privata och offentliga arbetsgivare att anställa personer med funktionsnedsättning.

- Vi är dock fortsatt kritiska till benämningen nedsatt arbetsförmåga som vi menar fokuserar på svårigheter istället för förmågor. Benämningen är trubbig och säger egentligen inget om en persons förmåga på jobbet. Alla kan arbeta 100 procent av sin egen förmåga, fortsätter Lars Ohly.

Vi upplever att funktionshinderspolitiken under senare år varit ett nedprioriterat område inom svensk politik. De senaste satsningarna, bland annat på höjd ersättning för personliga assistenter tillsammans med de nya satsningarna inom arbetsmarknad stärker människors funktionsrätt. Nu ser vi fram emot att regeringen fortsätter ta funktionsrättsfrågorna på allvar.

- Här står den oacceptabla hanteringen av LSS och insatsen personlig assistans högst på prioriteringslistan. Detta måste regeringen lösa, avslutar Lars Ohly.


Bra men otillräckliga förstärkningar i socialförsäkringen

Regeringen säger att när Sveriges ekonomi går som tåget ska alla få del av framgången. Funktionsrätt Sverige håller med. Men då räcker det inte med de marginella förstärkningar i socialförsäkringen som regeringen nu föreslår.

Funktionsrätt Sverige har länge drivit frågan om de oacceptabla skillnaderna mellan försörjningsnivåerna för de som arbetar och de som av olika skäl inte kan arbeta på full tid eller som inte kan arbeta alls.

- Det är lovvärt att regeringen nu äntligen uppmärksammat denna orättvisa men vi anser att regeringens förslag är långt ifrån tillräckliga, säger Lars Ohly, ordförande i Funktionsrätt Sverige.

Den som aldrig haft en arbetsinkomst får aktivitets- eller sjukersättning på den så kallade garantinivån. Den innebär idag en inkomst på som högst 9100 kr i månaden före skatt. Med föreslagna höjningar av garantinivå kommer den även i fortsättningen att uppgå till knappt hälften av de lägsta avtalade lönerna på arbetsmarknaden.

- Inkomstklyftorna kommer att fortsätta öka så länge garantinivån inte följer den allmänna löneutvecklingen och då räcker inte en ökning på 300 kronor”, säger Lars Ohly. ”Garantinivån måste återställas till nivåerna för rådande minimilöner och framöver indexregleras mot den allmänna löneutvecklingen. Alla personer ska garanteras en god levnadsnivå genom socialförsäkringen– det handlar om funktionsrätt.

Den här gruppen har haft en högre skattesats än både lönearbetare och ålderspensionärer. Bostadstillägget är avgörande för att människor ska klara sina bostadskostnader, men den föreslagna höjningen kompenserar inte för den allmänna kostnadsutvecklingen på bostadsmarknaden.

Personer med funktionsnedsättning har också en rad utgifter som andra inte har och som inte kompenseras i rådande stödsystem.

- Det är orimligt att den som lever med en funktionsnedsättning, ska drabbas av betydande merkostnader som funktionsnedsättningen medför, säger Lars Ohly. Så ser det ut idag och detta upphävs inte med det marginella bostadstillägget som regeringen föreslår.”


iStock_000047998076_Large.jpgFörbundskansliets telefontider är

Måndag, onsdag och torsdag
kl. 09.00-11.00 samt 12.30 - 15.30,
samt
tisdag och fredag 09.00 - 11.00

Kansliet har flyttat till Landsvägen 50 A, 4 tr, i Sundbyberg, följ skylt Funktionsrätt Sverige. Samma postadress som tidigare (Box 1386, 172 27 Sundbyberg).
Välkommen att besöka oss!
         Vg ring innan så att vi kan ta emot dig, 08-669 41 06.


Allt du behöver veta i nya EPILEPSIBOKEN!

Närmare en procent av befolkningen har epilepsi, men långt fler berörs indirekt om en närstående får epileptiska anfall. Epilepsi är en komplex sjukdom som fordrar specialistkunskap för adekvat behandling.

Omslag_HOeG.jpgDen nya EPILEPSIBOKEN, ger grundläggande information om epilepsi, dess orsaker, yttringar och behandlingsmöjligheter
samt lyfter fram aspekter som människor med epilepsi och
deras familjer möter. Med såväl medicinska fakta och personliga berättelser illustreras konsekvenserna av epilepsi i vardagslivet.

EPILEPSIBOKEN vänder sig i första hand till personer med epilepsi och anhöriga som söker djupare kunskap. Saklig kunskap är också viktig för personer som i sin yrkesutövning kommer i kontakt med epilepsi; t ex arbetskamrater eller personal inom socialtjänst, skola och sjukvård.

EPILEPSIBOKEN har skrivits av expertis inom epileptologi; såväl inom barn- och vuxenneurologi som neurofysiologi. Boken passar utmärkt i utbildningssammanhang.

BESTÄLL EPILEPSIBOKEN genom att klicka här!

eller mejla: irmeli.patricius@epilepsi.se

Ange fullständigt namn, adress, antal böcker, samt i vilken epilepsiförening du är medlem.

Om detta inte anges beräknas fullpris. Pris: 210 kr + porto/expavgift
Pris för medlem i Svenska Epilepsiförbundet 160 kr + porto/exp. (1 bok per medlem) Faktura/inbetalningsavi bifogas boken. Vid beställning över 20 ex erhålls 10% rabatt.
Välkommen med din beställning. Frågor? 08-6694106.


Regeringen måste lyssna på FN:s kritik

Den 3 december firar vi ”En dag för alla”, internationella funktionsrättsdagen. Mot bakgrund av regeringens hantering av LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, har Handikappförbunden i år valt att tillsammans med en enad funktionsrättsrörelse, ställa oss bakom den landsomfattande manifestationen "Assistans är frihet- rädda LSS."

I år fyller FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, funktionsrättskonventionen 10 år. Konventionen gäller i Sverige sedan 2009, vilket innebär att staten har ett åtagande att säkerställa alla människors möjlighet till full delaktighet i samhället. I april 2014 riktade FN för första gången skarp kritik mot Sverige när det gäller implementeringen av konventionen och inte minst när det gäller regeringens ansvar för att se till att det finns tillräckliga resurser för personlig assistans. Kritiken som upprepades i juni i år, verkar ha gått regeringen förbi.

- Det är oacceptabelt att regeringen inte tagit kritiken på allvar och faktiskt valt att agera i direkt motsättning till FNs rekommendation”, säger Stig Nyman, ordförande i Handikappförbunden.

- När Åsa Regnér nu går ut och lovar att regeringen ska lämna nya förslag på områden som skapat oro och svårigheter för personer med funktionsnedsättning (DN debatt 28 nov) är det ett steg i rätt riktning. Men man måste agera snabbt. Det gångna årets signalpolitik har lett till att många personer och familjer med rätt till personlig assistans drabbats av nedskärningar och avslag på ansökningar om personlig assistans.

Handikappförbunden menar att detta är särskilt problematiskt nu när en ny funktionshindersstrategi ska tas fram.
- För att markera vår ståndpunkt och vikten av att regeringen ger nya direktiv både till försäkringskassan och LSS-utredningen, har vi valt att på lördag, på internationella funktionsrättsdagen, delta i manifestationen Assistans är frihet – Rädda LSS.
- Personer med behov av insatser enligt LSS måste ges tillgång till dessa insatser fullt ut i den utsträckning det behövs för att de ska kunna leva som andra. Det har Sverige förbundit sig att uppfylla. Allt annat måste betraktas som en kränkning av lagen och av internationell rätt. Handikappförbunden menar att LSS ska utvecklas, inte avvecklas, avslutar Stig Nyman.

Det är RBU (Rörelsehindrade barn och ungdomar) som är initiativtagare till den landsomfattande manifestationen "Assistans är frihet – rädda LSS", som en lång rad organisationer står bakom. Handikappförbunden kommer att delta i manifestationen i Stockholm, som går av stapeln kl 13-16 på Norra Bantorget. Pelle Kölhed, Handikappförbundens vice ordförande och expert i den pågående LSS-utredningen kommer att hålla tal. Vi hoppas att vi ses där!


LSS måste utvecklas inte avvecklas

- Nu måste regeringen svänga i frågan om personlig assistans", säger Pelle Kölhed, Handikappförbundens vice ordförande och expert i den pågående LSS-utredningen. Men vill man ha någon trovärdighet kvar räcker det inte längre med nytt uppdrag till Försäkringskassan.

Regeringen har under det senaste året fört en signalpolitik, som lett till att många människor fått avslag eller förlorat sin personliga assistans trots behov och framförallt trots rätt till insatsen. För ett par veckor sedan hände det som inte fick hända, en kvinna med multipel skleros, MS, som fått sin personliga assistans kraftigt begränsad miste sitt liv på en offentlig toalett.

Men trots den senaste tidens händelser och dagliga rapporter om hur familjer och individer drabbas, stod Åsa Regnér så sent som igår i SVTs Agenda och vidhöll samma resonemang om behovet av ökad kostnadskontroll. Ett resonemang som bygger på gamla och hårt kritiserade rapporter om ökade kostnader för assistansen och skälen till dessa. Att Sverige dessutom fått hård kritik från FN gällande Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar, funktionsrättskonventionen, för hanteringen av personlig assistans, saknas helt i analysen.

- Handikappförbunden menar att regeringens benhårda och oinitierade linje i frågan är fullständigt oacceptabel, säger Pelle Kölhed.

_  Det räcker inte längre att göra en pudel i sitt nya regleringsbrev till Försäkringskassan. Vi förutsätter att LSS-utredningen får tilläggsdirektiv som säkerställer rättstillämpning, kvalitet och rättvisa enligt lagens intentioner med andra incitament än besparingar.


Lyssna på två reportage om epilepsi i Sveriges Radio P1!

Publicerades fredagen den 5 respektive 8 februari 2016

Opererades mot epilepsi - livet vände

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6361448

Balansakt att vara epileptiker och gravid

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1637&artikel=6363404Märke med karbinhake!

DSCN1697.JPGFörbundsstyrelsen har tagit fram ett nytt epilepsimärke med karbinhake. Märket kan flyttas till dragkedja eller annan lämplig plats. Det kan dessutom användas både som halsband eller  armband eftersom en 60 cm lång svart rem i skinnimitation medföljer.

Märket kostar 80 kr och kan beställas här! Glöm inte att uppge fullständigt nam och postadress och önskat antal märken, samt skriv "karbinhake" på beställningen.


E_08_img_8524.jpgpilepsi och arbete - film!

Se en film där en skådespelerska och en företagare berättar om hur de hanterat epilepsin och arbetslivet. Filmen är producerad av Finska Epilepsiförbundet. Filmen är ca 20 min och har svensk text.

Klicka på länken: http://www.epilepsia.fi/epilepsialiitto/pa_svenska/pa_arbetet_trots_epilepsi


bild.JPGLågan som slocknar - film!

I en alldeles färsk dokumentärfilm berättar Therese Borg om hur hon hanterat sin epilepsi. Hon vill ta vara på de bra dagarna och försöker att leva ett så aktivt liv som möjligt. Det är epilepsiföreningen i Halland som står bakom filmen, tillsammans med Halmstadsfotografen Mikael Zancott m fl.

Du kan se den genom att klicka här!

.


Armband med epilepsimärke
Armbandet är av svart vaxat bomullsband, ca 25 cm. Ett runt märke med Ljuset, 13 mm i diameter, används som låsmekanism. Märket är i borstad aluminium och har etsad design i negativ relief, 10 x 40 mm. Beställes genom förbundskansliet: telefon 08 - 669 41 06 eller klicka här!. Glöm inte att ange fullständigt namn och postadress, samt antal.

Pris: 80 kr + porto/expavgift 30 kr